Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Vibez Pro

Habraken 2323-B

5507TK Veldhoven

Tel: +31 6 811 99 811

Email: [email protected]

...

Artikel 1: Algemeen
Op alle aanbiedingen van Vibez zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Naast deze algemene voorwaarden kan Vibez aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
De hierin vermelde voorwaarden gelden te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Vibez .

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij Vibez van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
Vibez heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes
De prijsvermeldingen van Vibez zijn geen offerte.
Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders is aangegeven.
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen
Alle op de website van Vibez vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
Vibez behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen
Alle prijzen op de website van Vibez zijn inclusief 21% BTW.
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Vibez of opgestelde offertes onder voorbehoud van type- of drukfouten. Vibez heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
De producten Vibez worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.
Transacties tussen bedrijven buiten Nederland, met een geldig BTW nummer, en Vibez kunnen onder intracommunautaire regeling geschieden.

Artikel 6: Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn.
De getoonde afbeeldingen zijn een digitale weergave van het artikel. De afgebeelde kleuren kunnen op uw scherm afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en verhouding.

Artikel 7: Betaling
Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening. 
Voor het geval dat Vibez een factuur zendt naar klanten/afnemers waarmee is afgesproken dat zij op rekening mogen betalen, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en een rente aan Vibez verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
Vibez is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Velgenoutlet hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.
In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending
De producten worden verzonden voor risico van Vibez tenzij de koper zelf transport heeft geregeld. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Vibez , eventueel na opslag bij koeriersdienst.

Artikel 9: Levering
Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de 14 werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Vibez .
Bestelde producten zijn ook af te halen bij het magazijn.

Artikel 10: Garantie
Vibez staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
Op geleverde velgen producten wordt 12 maanden structuur garantie verleend, tenzij anders is vermeld.
U heeft het recht velgen te laten onderzoeken, gekocht bij Vibez , indien u van mening bent dat deze technisch gezien niet in orde zijn. Claims kunnen tot 1 maand na factuurdatum worden ingediend. Indien een claim wordt toegewezen zullen wij voor het onderzoek geen kosten in rekening brengen en de betreffende velg(en) crediteren. Wanneer na onderzoek blijkt dat u een velg onterecht als claim bij ons heeft aangemeld, dan zullen wij hiervoor 25,- euro onderzoekskosten per velg in rekening brengen. Indien u de velgen ook door ons heeft laten ophalen, zullen wij u ook de logistieke kosten in rekening brengen, dit geldt uiteraard alleen in het geval dat de claim wordt afgewezen. Indien de claim wordt toegewezen zullen wij alle logistieke kosten voor onze rekening nemen en de velgen aan u crediteren. Indien wij de velgen crediteren worden deze niet aan u geretourneerd. Als de claim is afgewezen en u wilt de velgen terug ontvangen zullen hiervoor opnieuw verzendkosten worden gerekend. 
Wordt u de zending aangeboden met ogenschijnlijke schade aan verpakking, inhoud of anderszins, meld dit direct bij aflevering aan de koerier en binnen 24 uur aan Vibez . Vraag immer voor een aantekening van deze schade aan de koerier. Monteer de velgen set niet alvorens u contact heeft gehad met Vibez over de eventuele vervolg stappen. Nadat wordt bepaald of het transport- dan wel montageschade betreft, wordt in samenspraak met de klant tot vervanging van de beschadigde producten overgegaan. Reeds gemonteerde velgen en banden op uw voertuig kunnen nimmer worden geclaimd voor schade bij ontvangst. Het is dus raadzaam de velgen direct na ontvangst te inspecteren.
Waarneembare tekortkomingen of mankementen aan producten dienen direct na ontvangst of installatie hiervan te worden gemeld bij Vibez . Enige vorm van aansprakelijkheid hierop kan na gebruik van deze producten verworpen worden.
Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
Indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Vibez zijn verricht.
Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
Bij beschadiging door inwerken van zaken als pekel en zouten.
Indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
Indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
Indien de koper de producten op de volgende of andere wijze heeft veronachtzaamd: gebruik van sneeuwkettingen – bij wederverkoop van de velgen – schade door verkeerde reinigingsmiddelen – schade door hogedrukreinigers – onvoldoende onderhoud – gebruikelijke slijtage (o. a. stoeprandschade) – schade van buitenaf of door derden – steenslag – corrosie – gevolgschade van slaglood bij balanceren door derden – gebruik van verkeerde ventielen door derden – gevolgschade ontstaan bij bandmontage door derden.
Gemaakte kosten n.a.v. een defect of een ontbrekend product kunnen niet worden verhaald op Velgenoutlet zonder hierover vooraf contact op te nemen met Vibez . Vibez zal u schriftelijk op de hoogte stellen over de gemaakte afspraken.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten door Vibez wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Vibez afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking
Vibez aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
Vibez is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
Verder aanvaardt Vibez geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.
De klant is immer verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar aangekochte velgspecificaties. De klant dient voor en na de aankoop zelf te controle of de aangekochte producten overeenstemmen dan wel binnen de toleranties vallen welke zijn beschreven op het het gelijkvormigheid attest dan wel de voertuigpapieren waarvoor de producten zijn bedoeld. U kunt hiervoor uw gelijkvormigsheidsattest, voertuigpapieren, garage of dealer raadplegen. Vibez is niet aansprakelijk voor een eventuele afkeur bij uw jaarlijkse auto periodieke keuring.

Artikel 14: Overmacht
Indien Vibez door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Vibez als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Vibez zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Vibez niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Vibez te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In gevallen onder 1 genoemd, heeft Vibez het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in artikel 11.
Vibez is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Vibez schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Vibez verrichte prestaties, en heeft Vibez onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 dagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren. Voor annuleringskosten zie artikel 16.1

Artikel 16: Annulering en retour
De koper is gerechtigd een online bestelde velgen set te annuleren of te retourneren binnen 7 dagen na aankoop in originele verpakking en nieuwstaat zonder enige gebruikers of montage sporen!

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank.